Zavřít REVITALIZACE MARIÁNSKÉHO NÁMĚSTÍ V UHERSKÉM BRODĚ

Soutěžní návrh otevřené projektové architektonické soutěže.

Motem našeho návrhu je znovunalezení původních hodnot náměstí a posílení vazby ke kostelu Nanebevzetí pany Marie, ke kterému se prostor vždy vztahoval. Důležitá je přehlednost místa a zároveň vytvoření předprostorů k významným budovám.

Ústředním motivem náměstí je Mariánský sloup, kterému dotváříme pozadí ze vzrostlé zeleně, úroveň terénu kolem něj se snižuje, tak aby z prostoru náměstí znovu povstal. Navržené pobytové schodiště v jihovýchodní části náměstí ruší bariéru opěrných zdí, přirozeně stoupá k Mariánskému sloupu a zároveň zapojuje domy na jižní straně do života náměstí. Je tak zdůrazněna severo-jižní osa. Od Mariánského sloupu se otevírá veduta na Bílé Karpaty, pro které je Uherský Brod branou. 
Na západo-východní ose náměstí doplňujeme přirozené diagonální pěší provázání, které po vrstevnici směřuje ke kostelu. Na této diagonále je umístěna nová kašna ve tvaru růže. Kašna obohacije západní část náměstí a vyvažuje Mariánský sloup v části východní.
Výrazným prvkem náměstí je kulturní dům. V návrhu posilujeme hlavní vstup do objektu. Stávající požární schodiště vedoucí k zahradám Dominikánského kláštera a přemostění ulice Boženy Němcové je zrušeno. Terasa k požárnímu schodišti je vedena podél východní fasády kulturního důmu a schodiště je umístěno na severo-východní roh. Zídka do prostoru zahrad je narovnána. Utilitární prostor za kulturním domem je kultivován, stejně tak i navazující přilehlá ulice Komenského, Kaunicova a Přemysla Otakara II. 
Veřejné WC zůstávají zachovány, v návrhu uvažujeme o jejich dispoziční úpravě 
a propojení s Panským dvorem. 
Náměstí má v návrhu dvě části - dlážděnou, určenou pro konání náboženských 
i světských akcí před kostelem a domem kultury. Druhá část náměstí před školami má převahu travnaté plochy, která může být doplněná o výtvarné objekty.

Zeleň
V návrhu zachováváme hodnotnou stávající zeleň. Nově navrženy jsou dvě trojice stromů, jedna vytváří pozadí Mariánskému sloupu, druhá u schodiště vyvažuje kompozičně prostor a příjemně zastiňuje posezení na schodech. Dále jsou v prostoru umístěna dvě stromořadí - podél jižní fronty náměstí, kde zabydluje parter a podél školy, kde vytváří rozhraní zpevněné a „zelené“ plochy (navazuje na stávající výsadbu). Nová výsadba stromy se nachází i podél kulturního domu. Střecha nad objektem WC bude zelená s kvetoucími záhony.

Mobiliář
Atypický mobiliář je součástí pobytového schodiště na jihovýchodní straně náměstí 
a u školy. Dále navrhujeme lavice podél travnaté plochy a záhonů, koše, stojany na kola a zahrazovací sloupky. Součástí mobiliáře jsou i zastávkové přístřešky. Osvětlení je řešeno svítidly výšky 6 m, v kombinaci se čtyřmi stožárovými svítidly osvětlující hlavní zpevněnou plochu.

Doprava
Stávající parkování na ploše náměstí je redukováno a časově omezeno jen na krátkodobé stání. Nově jsou vytvořena kolmá stání v západní části náměstí. Podél ulice Kaunicovy a podél jižní fronty náměstí jsou zachována podélná parkovací stání. Kolem kulturního domu je parkování ze západní části redukováno. Zásobovací vjezd je přemístěn na severní stranu. Nová stání jsou navržena z východní strany podél klášterních zahrad. Počet stání vychází cca na 72 míst.
Komunikace v rámci náměstí je řešena jako sdílený dopravní prostor - od ploch pro pěší je oddělena 2 cm obrubou. Stávající průjezd zůstává zachován, šířka komunikací je redukována. Průjezd kolem kulturního domu k ulici B. Němcové je zrušen.
Poloha zastávek je vzhledem ke konfiguraci terénu zachována, zastavení autobusů je v rámci jízdního pruhu. Zastávky jsou doplněny přístřešky.

Povrchy
Celá plocha náměstí je ze žulové kostky ve žlutém odstínu, způsob kladení odlišuje pojízdnou plochu od ploch pochozích. Šířka spáry mezi dlažbou může rozlišovat povrch na pomalejší a rychlejší a napomáhá vsakování srážkových vod. Květinové záhony slouží taktéž pro vsakování. Schodišťové stupně jsou z probarveného, povrchově upraveného betonu.

 

autoři:
ing. arch. Jitka Ressová
ing. arch. Hana Maršíková
MgA. Jan Pavézka

spolupráce:
Bc. Jan Peřina
ing. arch. Elizabeth Brázdilová


^

ellement architects s.r.o.
nad ovčírnou II. 1295, 76001 Zlín
Czech Republic© ellement architects 2002 - 2024